วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”

Sufficient in life, satisfactory in mind is the best moral to do and practicing for the growth person. Sufficient in work and fit merit moral to grow in everyone. who learning by doing and get by self and started from when born to die. The factor of life has mineral, air, water, temperature in all. If you were have the happiness you ought to practice the sufficient life everyday. Not lazy, but the condition for sufficient cause help growth to better and best…in the end.

1 ความคิดเห็น:

 1. “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” ประกาศใช้ 19 พ.ค.2552
  “napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” มีชื่อเต็มว่า “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions” หรือชื่อเต็มในภาษาไทยเรียกว่า “ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ”
  ที่สังเคราะห์โดย นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
  “napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” ประกอบด้วยเทคนิค วิธีการ กระบวนการพัฒนา กิจกรรมปฏิบัติทั้งการบริหาร การเรียนการสอน และการนิเทศกำกับติดตาม จำนวน 10 แบบ ดังนี้
  1.ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “นาพินพอใจผล (NSTBAS)”
  2.การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration method)
  3. NAPINAIC-การประชุมอย่างสร้างสรรค์
  4. นาพินโมเดล (Napin model)
  5. NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน
  6. TAJAISAIFAMUE เทใจใส่ฝ่ามือ
  7.ปฏิบัติเชิงรุกและบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียน NAPIN PROACTIVE
  INTEGRATION
  8. NAPIN R&D วิจัยหาองค์ความรู้ใหม่
  9.นาพินโมเดล โฮล อิน วัน (NAPINMODEL WHOLE IN ONE)
  10.นาพินโมเดลฟลอร์โชว์(napinmodel floorshow)

  ตอบลบ